1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Zakonska je obaveza svake škole da redovno informiše svoje učenike o njihovim pravima i obavezama. Budući da se nekako češće događa da ih redovnije informiše o ovom drugom nego o ovom prvom, evo malog podsetnika.

Резултат слика за Prava učenika

Dakle, učenici imaju pravo na:

     - kvalitetan obrazovno-vaspitni rad, gde se „kvalitetan” definiše kroz ciljeve i principe određene zakonom;
     - uvažavanje ličnosti;
    - podršku za svestrani razvoj ličnosti, podršku za posebno iskazane talente i njihovu afirmaciju;
    - blagovremene i potpune informacije o pitanjima od značaja za njihovo školovanje, kao i informacije o njihovim pravima i obavezama;
    - slobodu udruživanja u različite grupe i klubove, pravo na organizovanje učeničkog parlamenta i učestvovanje u radu organa škole;
    - podnošenje prigovora i žalbe na ocenu (postupak je isti u osnovnoj i srednjoj školi);
    - pokretanje inicijative za ispitivanje odgovornosti zaposlenih u školi, ako bilo koje od prethodno navedenih prava nije ostvareno;
    - pravo na stipendiju, kredit, smeštaj i ishranu u domu učenika, u skladu sa posebnim zakonom;
    - pravično postupanje škole prema učeniku i u slučaju kada učenik prekrši neku obavezu.

Svi zaposleni u ustanovi dužni su da prijave direktoru kršenje prava deteta i učenika.
Zaštita učeničkih prava

Postoji nekoliko načina da učenik zaštiti svoja prava, ukoliko su ona povređena. Pre svega, može da se žali direktoru škole, čija je dužnost da reaguje na kršenje učeničkih prava, ispravi nepravdu i kazni počinioca. Učenik može prijaviti direktoru i kršenje prava nekog drugog učenika.

Nezavisno do toga, odnosno ako to ne uspe, učenik ili roditelj može se obratiti prosvetnoj inspekciji. Na kraju, pod određenim uslovima, moguće je zahtevom za zaštitu prava učenika pokrenuti poseban postupak u kojem Ministarstvo prosvete direktno, brzom i efikasnom intervencijom, štiti đačka prava.
Zaštita od nasilja i diskriminacije

Pri ostvarivanju svojih prava, učenik ne sme da ugrožava druge u ostvarivanju njihovih. Isti princip važi i za nastavnike i ostale zaposlene. Zato su predviđene posebne procedure za  zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i seksualne zloupotrebe. Tu zaštitu uživaju ne samo učenici, nego i nastavnici, kao i svi drugi koji rade u školi.