JEDNODNEVNI IZLET- Đerdap

Резултат слика за Djerdap
Pravac : Novi Bečej - Golubac-Lepenski Vir-HE Đerdap -Novi Bečej

Termin: druga polovina maja/početak juna 2018. godine

Program putovanja:

Polazak iz Novog Bečeja u 06:00 časova ispred škole. Putovanje turističkim autobusom preko Beograda do Golupca. Odlazak do tvrđave Golubački grad i obilazak vizitorskog centra i arheološkog parka. Nastavak putovanja Đerdapskom klisurom do arheološkog nalazišta Lepenski Vir. Obilazak lokaliteta. Posle obilaska arheološkog nalazišta sledi odlazak do Donjeg Milanovca. Ručak u restoranu hotela ,,Lepenski Vir" - klasično posluživanje. Posle ručka putovanje se nastavlja kroz Đerdapsku klisuru (klisure Veliki i mali Kazan, statua Dačanskog kralja Decebala i isklesana u steni, manastir Mrakonija...) do HE Đerdap koja se panoramski razgleda iz autobusa. Time se program ekskurzije završava.

Dolazak u Novi Bečej ispred škole u kasnim večernjim časovima.

Резултат слика за Djerdap

                                      PRAVILA PONAŠANJA u OSNOVNOJ ŠKOLI ,, Miloje Čiplić" 

Novi Becej
  

                                                           Osnovne odredbe

                                                      Član 1.

Ovim pravilnikom uredjuju se pravila zapoylenih i učenika škole, u kojoj se neguju odnosi mdđusobnog razumevanja u uvažavanja ličnosti učenika i roditelja.

                                                                                          Član 2.

Primenom pravila ponašanja obezbeđuje se nesmetan rad, povećana bezbedost učenika , očuvanje imovine škole i učenika i opšta i radna disciplina, čime se doprinosi boljem uspehu učenika i ugledu škole

                                                                 Član 3.

U školi je zabranjena primena nasilja bilo koje vrste (fizičko, psihičko, socijalni dr) kao i svaka zloupotreba i zlostavljanje i zanemarivanja.
zaposlenima i učenicima škole zabranjene su aktivnosti kojima se vrši diskriminacija drugih lica po osnovu rasne, nacijonaln etničke, jezičke verske ili polne pripadnost, fizičkih svojstava, smetnji u razvoju i invaliditeta, zdravstvenog stanja, uzrasta, socijalnog i kulturnog porekla, imovnog stanja, odnosno političkog opredeljenja kao i podsticanje ili nesprečavanje takvih aktivnosti.
U školi je zabranjeno političko delovanje i stranačko organizovanje.
U školi je zabranjeno delovanje i rad sekti.
U školu i školsko dvorište je zabranjeno unošenje oružja, eksplozivnih naprava, predmeta namenjenih za fizičko ugrožavanje drugih i opasnih supstanci.

   Član 4.

Zaposleni i učenici škole su u obavezi da se pridržavaju pravila utvrđenih ovim pravilnikom, u školi, prilikom javnih nastupa i u svakoj drugoj prilici.
Roditelji i staratelji učenika (u daljem tekstu: roditelji) su dužni da se u komunikaciji sa učenicima i zaposlenima u školi ponašaju u skladu sa ovim pravilima.

                                                                 Član 5.

Zaposleni, učenici, njihovi roditelji i druga lica dužni su da se ponašanju  pre svega na način i u skladu sa Pravilnikom o merama, načinom i postupkom zaštite  i bezbednosti učenika, za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje škola.

 

II Prava deteta i učenika, dužnost i odgovornost učenika

 

Član 6.

  Zaposleni u školi, u okviru svojih radnih obaveza, dužni su da obezbeđuju ostvarivanje prava deteta i učenika utvrđenih zakonom.

 

Član 7.

  Direktor škole je u obavezi da u roku od 30 dana stupanja na snagu ovog kućnog reda obezbedi tehničke i organizacione uslove za:

  - ostvarivanje prava iz člana 6. ovog kućnog reda;

  - neometanu mogućnost učenicima, roditeljima i zaposlenima u školi da stavljaju primedbe na rad škole i zaposlenih;

  - tačno, blagovremeno i celovito informisanje roditelja i učenika o njihovim pravima i obavezama.

Stručni sardnici u okviru svojih poslova analizu stavljenih primedbi, preduzimaju mere iz  svoje nadležnosti i o učinjenom obaveštenju direktora.

 

Član 8.

 

Osim na način opisan u članu 7. ovog kućnog reda, ako smatra da u je neko pravo uskraćeno ili ugroženo, učenik, odnosno njegov roditelj, može zatražiti zaštitu tog prava podnošenjem zahteva direktoru škole u skladu sa zakonom.

 

Član 9.

Dužnosti učenika, teže i lakše povrede, obaveza učenika, postupak za utvrđivanje odgovornosti učenika i materijalna odgovornost učenika utvrđene su zakonom i statutom škole.

 

Član 10.

Učenik je dužan da održava svoju ličnu higijenu i vodi brigu o svom izgledu. U školi i na drugim mestima gde se izvodi obrazovno-vaspitni rad u obavezi je da bude čist, uredno i pristojno obučen.

Učenik je dužan da za vreme nastave nosi školsku uniformu, ukoliko o tome odluku, po prethodno pribavljenoj saglasnosti saveta roditelja, donese školski odbor.

Učenicima je zabranjena upotreba šminke.

Učenicima se zabranjuje dolazak u školu ili na druge školske aktivnosti u izrazito kratkim suknjama ili haljinama i garedrobi u kojoj su otkrivena ramena, ledja, trbuh i grudi.

Ukoliko je učenik neuredan, ili neprikladno obučen, predmetni nastavnik će ga opomenuti, obavestiti odeljenskog starešinu, a odeljenski starešina roditelje.                                       

Učeniku je zabranjeno da na bilo koji način omate nastavni čas i druge školske aktivnisti. Ako i posle opomene nastvnika učenik nastavi da ometa čas, nastavnik o tome pismeno obaveštava odeljenskog starešinu ili direktora škole, radi pokretanja postupka ya utvrđivanje odgovornisti zbog povrede obaveze učenika. Učeniku je na času i na drugim školskim aktivnostima strogo zabranjeno korišćenje tehničkih i elektrinskih naprava kao što su mobilni telefon, video kamera, , diktafon, fotografski aparat, vokmen i slično. Nastavnik će opomenuti učenika da ne koristi navedenu napravu,a ako učenik odbije ili ponovi njeno korišćenje,oduzeće mu je,predati odeljenskom starešini,a ovaj roditeljima.

                                          

Član 12.

Učenicima je zabranjeno da u školu donose nakit,lične predmete,tehničku i elektronsku opremu i druge stvari velike vrednosti, osim ako je dogovoreno sa nastavnikom,škola ne snosi  odgovornost za nestanak ili oštećenje predmeta.

 

Član 13.

Učenik ne može da napusti čas ili drugu školsku aktivnost bez dozvole predmetnog nastavnika ili drugog zaposlenog koji vodi školsku aktivnost.

 

Član 14.

Učenik se obraća nastavnicima, drugim zaposlenima i drugim odraslim licima u školi sa vi, uz puno uvažavanje i poštovanje.
        
 Član 15.

Po završetku nastavnog časa ili druge školske aktivnosti, učenici napuštaju u miru i u tišini tek kada im to odobri prisutni nastavnik. Prilikom izlaska iz učionice, ukoliko sledeći čas imaju u drugoj učionici ili prostoru, učenici nose sa sobom svoje stvari, a učionicu ili drugi prostor ostavljaju u urednom stanju.
Ako je u pitanju mali odmor izmedju 2 časa, učenici će pred učionicom u kojoj imaju sledeći čas, sačekati nastavnika u miru i tišini.
Ako je u pitanju odmor izmedju 2 časa čije trajanje dozvoljava izlazak iz zgrade škole (10 i više minuta), učenici odlažu svoje stvari ispred učionice u kojoj će imati čas i u miru i tišini u pratnji nastavnika izlaze iz zgrade u školsko dvorište.
Za vreme odmora učenicima je zabranjeno da napuštaju školsko dvorište.

                           

Član 16.

Nađene tuđe stvari u školskom dvorištu, učionici i ostalim prostorijama škole učenici su dužni da odmah predaju dežurnom nastavniku ili nastavniku koji je prisutan na času.
Nađene stvari se čuvaju na za to određenom mestu u školi, a zaposleni koga odredi direktor škole dužan je da ih pikaže učeniku, roditelju ili staratelju, zaposlenom ili drugom licu koje stvar traži. Ukoliko se konstatuje da je nadjena stvar vlasništvo tog lica, zaduženi zaposleni mu je predaje, uz pribelešku u posebnoj svesci o stvari i vlasniku. Ako je vlasnik lice koje nije učenik, roditelj ili zaposleni u školi, zaduženi zaposleni upisuje osim imena i prezimena vlasnika, broj lične karte, adresu stanovanja i jedinstveni marični broj građana.

                           

Član 17.

Za vreme boravka u školskom dvorištu učenici su dužni da ne bacaju smeće van korpi za otpatke, da svojim ponašanjem ne ugrožavaju jedni druge, imovinu i stvari učenika ili imovinu škole ili drugih lica i da se ponašaju na takav način da ne vrše lakše ili teže povrede obaveze učenika.
Po završetku nastave i ostalih dnevnih obaveza u školi, učenici ne mogu da se bez razloga zadržavaju u školskoj zgradi ili dvorištu.

                           

Član 18.

Obaveza svakog nastavnika, stručnog saradnika i vaspitača u školi je da odmah, kada uoči, udalji iz učionice ili drugog mesta gde se odvija gde se odvija obrazovno-vaspitni rad, učenika koji je pod dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava i sprovede ga u kancelariju stručnih saradnika ili sekretara škole, koji su dužni odmah da obaveste roditelje učenika kako bi ga preuzeli i da o tome sačine službenu belešku radi pokretanja disciplinskog postupka protiv učenika. Ako je učenik u takvom stanju da mu preti opasnost po zdravlje ili život, stručni saradnik ili sekretar će pretgodno nazvati hitnu pomoć radi ukazivanja medicinske pomoći učeniku.
Postupak iz 1. stava ovog člana dužan je da sprovede svako zaposleno lice u školi, ako uoči učenika u navedenom stanju u školskom dvorištu ili blizini škole.
Ukoliko se učenik protivi sprovođenju iz 1. i 2. ovog člana, zaposleni će hitno o tome obavestiti sekretara škole ili dežurnog nastavnika, radi preduzimanja mere udaljavanja učenika iz učionice ili drugog radnog prostora, eventualnog ukazivanja medicinske pomoći i hitnog obaveš

 

III Obaveze u društvu roditelja

Član 19.

Ucenik ili njegov roditelj dužan je da najkasnije u roku od osam dana od dana izostanka,odnosno od zadnjeg dana izostanka, ako izostanak traje dva ili vise uzastopnih dana,opravda izostanak sa nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitanog rada.

 U slucaju neopravdanog kašnjenja u izvršenju obaveze iz 1. stava ovog člana,izostanak a nastave i drugog

 

 

 

I Osnovne odredbe

 

Član 1.

  Kućni red Osnovne škole ''Miloje Čiplić'', Novi Bečej (u daljem tekstu: škola) uređuje pravila ponašanja zaposlenih i učenika škole (u daljem tekstu: kućni red).

 

Član 2.

  Primenom kućnog refa ubezbeđuje se nesmetan rad, povećana bezbednost učenika, očuvanje imovine škole i učenika i opšta i radna disciplina, čime se doprinosi boljem uspehu učenika i ugledu škole.

 

Član 3.

  U školi je zabranjena primena nasilja bilo koje vrste.

  Zaposlenima i učenicima škole zabranjene su aktivnosti kojima se vrši diskriminacija drugih lica po osnovu rasne, nacionalne, polne, verske i socijalne pripadnosti.

  U školi je zabranjeno političko delovanje i stranačko organizovanje.

  U školi je zabranjeno delovanje i rad sekti.

  U školu i školsko dvorište je zabranjeno unošenje oružja, eksplozivnih naprava, predmeta namenjenih za fizičko ugrožavanje drugih i opasnih supstanci.

 

Član 4.

  Zaposleni i učenici škole su u obavezi da se pridržavaju pravila utvrđenih ovim kućnim redom, u školi, prilikom javnih nastupa i u svakoj drugoj prilici.

  Roditelji ili staratelji učenika (u daljem tekstu: roditelji) su dužni da se u komunikaciji sa učenicima i zaposlenima u školi ponašaju u skladu sa ovim kućnim redom.

 

Član 5.

  Zaposleni, učenici, njihovi roditelji i druga lica dižni su da se ponašaju pre svega na način u skladu sa Pravilnikom o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenka, za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje škola.

 

II Prava deteta i učenika,

Dužnost i odgovornost učenika

 

Član 6.

  Zaposleni u školi, u okviru svojih radnih obaveza, dužni su da obezbeđuju ostvarivanje prava deteta i učenika utvrđenih zakonom.

 

Član 7.

  Direktor škole je u obavezi da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog kućnog reda obezbedi tehničke u organizacione uslove za:

  - ostvarivanje prava iz člana 6. ovog kućnog reda;

  - neometanu mogućnost učenicima, roditeljima i zaposlenima u školi da stavljaju primedbe na rad škole i zaposlenih;

  - tačno, blagovremeno i celovito informisanje roditelja i učenika o njihovim pravima i obavezama.

  Stručni saradnici u okviru svojih poslova vrše analizu stavljenih primedbi, preduzimaju mere iz svoje nadležnosti i o učinjenom obaveštavaju direktora.

 

Član 8.

  Osim na način opisan u članu 7. ovog kućnog reda, ako smatra da mu je neko pravo uskraćeno ili ugroženo, učenik, odnosno njegov roditelj, može zatražiti zaštitu tog prava podnošenjem zahteva direktoru škole u skladu sa zakonom.

 

Član 9.

  Dužnost učenika, teže i lakše povrede obavezava učenika, postupak za utvrđivanje odgovornodti učenika i materijalna odgovornost učenika utvrđene su zakonom i statutom škole.

 

Član 10.

  Učenik je dužan da održava svoju ličnu higijenu i vodi brigu o svom izgledu. U školi i na drugim mestima gde se izvodi obrazovno-vaspitni rad u obavezi je da bude čist, r+uredno i pristojno obučem.

  Učenik je dužan da za vreme nastave nosi školsku uniformu, ukoliko o tome odluku, po predhodno obavljenoj saglasnosti saveta roditelja, donese školski odbro.

  Učenicima je zabranjena upotreba šminke.

  Učenicima se zabranjuje dolazak u školu ili na druge školske aktivnosti u izrazito kratkim suknjama ili haljinama i garderobi u kojoj su otkrivena ramena, leđa, trbuh ili grudi.

  Učenicima se zabranjuje dolazak u školu ili na druge školske aktivnosti u majicama ili košuljama bez rukava ili u kojima su učeniko otkrivena leđa ili stomak.

  Ukoliko je učenik neuredan, ili neprikladno obučen, predmetni nastavnik će ga opomenuti, obavestiti odeljenskog starešinu, a odeljenski starešina roditelje.

 

Član 11.

  Učenici su u obavezi da u školu dolaze 10 minuta pre početka nastave i u zgradu ulaze u redu i tišini, pod kontrolom dežurnog nastavnika.

  Učenici u učionicu, kabinet, radionicu ili drugi prostor gde se izvodi obrazovno-vaspitni rad ulaze tek po odobrenju nastavnika ili saradnika u nastavi u redu i tišini i sedaju na svoja mesta.

  Tokom časa učenik je dužan da pažljivo prati nastavu, ponaša se po uputstvima nastavnika, za reč se javlja isključivo podiranjem jedne ruke i može da govori tek ako mu nastavnik to odobri.

  Učeniku je zabranjeno da na bilo koji način ometa nastavni čas i druge školske aktivnosti. Ako i posle opomene nastavnika učenik nastavni da ometa čas, nastavnik o tome posmeno obaveštava odeljenskog starešinu ili direktora škole, radi pokretanja postupka za utvrđivanje odgovornosti zbog povrede obaveze učenika.

  Učeniku je na času ili na drugim školskim aktivnostima strogo zabranjena upotreba tehničkih ili elektronskih naprava kao što su mobilni telefon, video kamera, diktafon, fotografski aparat, vokmen i slično.

Nastavnik će opomenuti učenika da ne koristi navedenu napravu, a ako učenik odbije ili ponovi njeno korišćenje, oduzeće mu je, predati odeljenskom starešini, a ovaj roditeljima.

 

Član 12.

  Učenicima je zabranjeno da u školu donose nakit, lične predmete, tehničku ili elektronsku opremu i druge stvari velike vrednosti, osim ako je to dogovoreno sa nastavnikom. Ako učenik donese u školu navedene predmete bez dogovora sa nastavnikom, škola ne snosi odgovornost za nestanak ili oštećenje predmeta.

 

Član 13.

  Učenik ne može da napusti čas ili drugu školsku aktivnost bez dozvole predmetnog nastavnika ili drugog zaposlenog koji izvodi školsku aktivnost.

 

Član 14.

  Učenik se obraća nastavnicima, drugim zaposlenima i drugim odraslim licima u školi sa Vi, uz puno uvažavanje i poštovanje.

 

Član 15.

  Po završetku nastavnog časa ili druge školske aktivnosti, učenici napuštaju učionicu u miru i tišini tek kada im to odobri prisutni nasatvnik. Prilikom izlaska iz učionice , ukoliko sledeći čas imaju u drugoj učionici ili prostoru, učenici sa sobom nose svoje stvari, a učionicu ili drugu prostoriju ostavljaju u urednom stanju.

  Ako je u pitanju mali odmor između dva časa, učenici će pred učionicom u kojoj imaju sledeći čas, sačekati nastavnika u miru i tišini.

  Ako je u pitanju odmor između dva časa čije trajanje dozvoljava izlazak iz škole (10 i više minuta), učenici odlažu svoje stvari ispred učionice u kojoj će imati čas i u miru i tišini u pratnji nastavnika izlaze iz zgrade u školsko dvorište.

  Za vreme odmora učenicima je zabranjeno da napuštaju školsko dvorište.

 

Član 16.

  Nađene tuđe stvari u školskom dvorištu, učionici i ostalim prostorijama škole učenici su dužni da odmah predaju dežurnom nastavniku ili nastavniku koji je prisutan na času.

  Nađene stvari se čuvaju na za to određenom mestu u školi, a zaposleni koga odredi direktor dužan je da ih pokaže učeniku, roditelju ili staratelju, zaposlenom ili drugom licu koje stvari traži. Ukoliko se konstatuje da je nađena stvar vlasništvo tog lica, zaduženi zaposleni im je predaje, uz pribelešku u posebnoj svesci o svari i vlasniku. Ako je vlasnik lice koje nije učenik, roditelj ili zaposleni u školi, zaduženi zaposleni upisuje, osim imena i prezimena vlasnika, broj lične karte, adresu stanovanja i jedinstveni matični broj građana  (JMBG).

 

Član 17.

  Za vreme boravka u školskom dvorištu učenoco su dužni da ne bacaju smeće van korpi za otpatke, da svojim ponašanjem ne ugrožavaju jedni druge, imovinu i stvari učenika ili imovinu škole i drugih lica i da se ponašaju na takav način da ne vrše lakše ili teže povrede na učeniku.

  Po završetku nastave i ostalih dnevnih obaveza u školi, učenici ne mogu da se bez razloga zadržavaju u školskoj zgradi ili dvorištu.

 

Član 18.

Obaveza svakog nastavnika, stručnog saradnika i vaspitača u školi je da odmah, kada uoči, udalji iz učionice ili drugog nesta gde se odvija obrazovno-vaspitni rad, učenika koji je pod dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava u sprovede ga u kancelariju stručnih saradnika ili sekretara škole, koji su dužni da odmah obaveste roditelje učenika kako bi ga preuzeli i da od tome sačine službebu belešku radi pokretanja disciplinskog postupka protiv učenika. Ako je učenik u takvom stanju da mu preti opasnost po zdravlje ili život, stručni saradnik ili sekretar će prethodno pozvati hitnu pomoć radi uklazivanja medicinske pomoći učeniku.

  Postupak iz 1. ovog stava ovog člana dužan je da sprovede svako zaposleno lice u školi, ako uoči učenika u navedenom stanju u školskom dvorištu ili blizini škole.

  Ukoliko se učenik protivi sprovođenju iz 1. i 2. ovog člana, zaposleni će hitno o tome obavestiti sekretara škole ili dežurnog nastavnika, radi preuzimanja mere udaljivanja učenika iz učionice ili drugog radnog prostora, eventualno ukazivanja medicinske pomoći i hitnog obaveštavanja roditelja.

 

III Obaveze i dužnosti roditelja

 

Član 19.

Učenik ili njegov roditelj dužan je da najkasnije u roku od osam dana od dana izostanka, odnosno od zadnjeg od zadnjeg dana izostanka, ako izostanak traje dva ili više uzastopnih dana, opravda izostanak iz nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada.

  U slučaju neoravdanog kašnjenja u izvršenju obaveze iz stava 1. ovog člana, izostanak sa nastave i drugog oblika obrazovno-vaspitnog rada smatra se neopravdanim.

  Neopravdano kašnjenje učenika na čas kraće od 10 minuta, predmetni nastavnik upisuje u napomenu, a duže od toga u rubriku za izostanke sa časa.

 

Član 20.

  Roditelj učenika je u obavezi da se redovno informiše o ponašanju i postignutom uspehu učenika, prisustvuje roditeljskim sastancima i da sarađuje sa predmetnim nastavnicima, odeljenskim starešinom i stručnom službom škole.

  Uslove za ispunjavanje obaveza iz stava 1. ovog člana obezbeđuje škola na takav način što utvrđuje raspored prijema roditelja od strane nastavnika, odeljenskog starešine i stručne službe i o tome obaveštava roditelje u skladu sa zakonom i statutom škole.

 

Član 21.

  U cilju primene mera postizanje boljeg uspeha učenika u učenju i vladanju, roditelj je dužan da daje tačne i istinite podatke o socijalnom, materijalnom i porodičnom stanju učenika i omogući uvid u ovo odeljenskom starešini i stručnoj službi škole.

  Radi ostvarivanja svojih zakonom zagarantovanih prava na školovanje učenika, roditelj je dužan da tačne, precizne u ustinite informacije koje škola službeno traži u vršenju svoje delatnosti.

  Obaveza roditelja je da u školi da tačne i istinite podatke o zdravstvenom stanju svog deteta.

 

Član 22.

Ako roditelj uskrati ili da lažne podatke iz člana 21. ovog kućnog reda, stručna služba škole obaveštava nadležni organ za brigu i deci radi utvrđivanja stvarnog stanja i preduzima eventualnih mera u cilju zaštite interesa i prava deteta i učenika.

 

Član 23.

  Ako stručna služba škole u saradnji sa odeljenskim starešinom oceni da su učeniku od strane roditelja uskraćena prava deteta koja se ostvaruju u porodici obavestiće o tome centar za socijalni rad.

  Ako odeljenski starešina ili drugi nastavnik ili zaposleni u školi dođe do saznanja da se nad učenikom vrši nasilje u porodici ili usredini u kojij živi, dužan je da odmah o svojim saznanjima obavesti stručnu službu škole, a ona centar za socijalni rad i nadležnu službu policije.

 

IV Ponašanje nastavnika i drugih zaposlenih

 

Član 24.

  U komunikaciji sa učenicima, roditeljima, drugim zaposlenima ili drugim licima, zaposleni u školi mora da se ponaša uz puno uvažavanje i poštovanje ličnosti, profesionalno i stručno.

 

Član 25.

  Zaposleni u školi dušni su da na posao dolaze pristojnog izgleda i odeveni na način propisan za učenike.

  Direktor škole je dužan da nastavnika ili drugog zaposlenog koji je došao na posao naprilično obučen, ili u duševnom i psihičkom stanju u kom nije u stanju da normalno i valjano obavlja svoje poslove, udalji sa posla dok se ne otklone razlozi udaljenja.

  Ukoliko zaposleni uoči da se nastavnik ili drugi zaposleni nalazi pod dejstvom lakohola ili drugih opojnih sredstava, dužan je da odmah o tome obavesti direktora škole.

  U slučaju iz stava 2. ovog člana direktor škole je dužan da preduzme mere u skladu sa zakonom.

 

V Prelazne i završne odredbe

 

Član 26.

  Za sprovođenje kućnog reda odgovoran je direktor škole.

  Učenici i roditelji upoznaće se sa odredbama ovog kućnog reda isticanjem odrebi koje se odnose na njihova prava, obaveze i odgovornosti na ulaznim vratima škole, oglasnij tabli za učenike i informisanjem na času odeljenskog starešine i na roditeljskom sastanku.

 

Član 27.

  Ovaj kućni red stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli škole.

 

Резултат слика за Decija prava

1.  Sva deca i mladi do 18 godina; imaju ista prava bez obzira na boju kože, pol, jezik i religiju.

2. Sva deca i mladi imaju prava na najveću mogiću zdravlja i zdravstvene preventive i medicinske zaštite.
 
3. Deca i mladi imaju pravo besplatno osnovno obrazovanje.
 
4. Imaju pravo na odmor, slobodno vreme, igru i učešće u kulturnim i umetničkim manofestacijama.
 
5. Deca i mladi imaju pravo da se informišu, slobodno kažu svoje mišljenje i da budu saslušani.
 
6. Deca i mladi imaju pravo na negu,vaspitanje i brigu.
 
7. Deca i mladi imaju pravo da u ratu i bekstvu prima posebnu pomoć.
 
8. Deca i mladi imaju pravo na zaštitu od rada koji bi bili iskorišćeni i od seksualnog zlostavljanja.
 
9. Deca i mladi imaju pravada žive sa svojim roditeljima i da imaju kontakt sa svojim roditeljima ukoliko žive odvojeno.
 
10. Deca i mladi sa posebnim potrebama imaju prava na podršku i unapređenje kao i na aktivno učešće u društvenom životu.
Резултат слика за Decija prava